OFERTA
Poznaj szczegóły naszej działalności

MODERNIZACJE EWIDENCJI
GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Prace kompleksowe mające na celu unowocześnienie prowadzenia dotychczasowej ewidencji gruntów i budynków, jak również doprowadzenie danych w niej zawartych do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. Prace wykonywane najczęściej dla całych miejscowości, kilku miejscowości lub całych gmin. Finansowanie tego rodzaju prac odbywa się ze środków publicznych. Najczęściej zamawiającym jest samorząd stopnia powiatowego.

MAPY
NUMERYCZNE

Prace mające na celu przeniesienie danych analogowych w formie papierowej do postaci mapy cyfrowej.

TYCZENIA I INWENTARYZACJE
W PROCESIE BUDOWLANYM

Wytyczenie w terenie lokalizacji inwestycji, zakończone wpisem do dziennika budowy, jest jedną z pierwszych czynności budowlanych na gruncie. Proces inwentaryzacji geodezyjnej obiektu kończy praktycznie udział geodety w procesie budowlanym. Potwierdzeniem tego jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy.

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH
I PLANISTYCZNYCH

Mapa zawierająca wszystkie niezbędne szczegóły terenowe wraz z danymi kartograficznymi ewidencji gruntów i budynków. Może zawierać też inne informacje. Wykonana w odpowiedniej skali najczęściej 1:1000 lub 1:500. Mapa przeznaczona do precyzyjnego projektowania na niej lokalizacji inwestycji. Podstawową cechą tej mapy jest potwierdzenie jej aktualności przez wykonawcę prac geodezyjnych. Mapa wykonywana dla zleceniodawcy w kilku egzemplarzach.

WZNOWIENIE GRANIC
NIERUCHOMOŚCI

Procedura mająca na celu zapoznanie zainteresowanych z przebiegiem granic na gruncie i dokumentami, na podstawie których granice te zostały odtworzone. Pozwala zapoznać się stronom z jakością dokumentacji archiwalnej i jej dokładnościami. Zainteresowani obecni na gruncie mogą złożyć oświadczenie woli do protokółu granicznego o akceptacji wznowionej granicy lub braku akceptacji z ewentualnym podaniem przyczyny.

PODZIAŁY
NIERUCHOMOŚCI

Podziały działek do różnych celów z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych.

ROZGRANICZENIA
NIERUCHOMOŚCI

Najlepsza procedura do ustalenia granic działki. Może być długotrwała i kosztowna, ale na dzień dzisiejszy nie ma lepszej drogi dla zainteresowanego, aby raz na zawsze ustalić przebieg granic. Postępowanie może zakończyć się na kilka sposobów: aktem ugody, prawomocną decyzją administracyjną o przebiegu granic, postanowieniem sądu.

MAPY DO
CELÓW PRAWNYCH

Mapy do celów sądowych. Wyjście ze współwłasności, zasiedzenie nieruchomości itp.

ZAMÓWIENIA
INDYWIDUALNE

Jesteśmy w stanie wykonać wiele innych nietypowych zamówień geodezyjno-kartograficznych. Pomiary powierzchni, pomiary mas ziemi, wyznaczanie wysokości punktów, przenoszenie projektów mapowych na grunt itp.

STRONA GŁÓWNA   |   OFERTA   |   O FIRMIE   |   REFERENCJE   |   LINKI   |   KONTAKT

© 1999 - 2013 GEOMAP Geodeci Uprawnieni
Wykonanie: SIGNUM studio interaktywne